Ești aici: HomePrezentareStatut

Statut - Capitolul V - CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

Evaluare utilizator:  / 5
SlabCel mai bun 

 Capitolul V - CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

 

Art.9.    MODUL  IN  CARE  SE  DOBANDESTE  CALITATEA  DE  MEMBRU  DE

SINDICAT

 

9.1.                 Poate fi membru al Sindicatului, fara discriminare, pe baza liberului consimtamant orice salariat al GENERALI sau al altor societati din grupul GENERALI


 

9.2.                 Dobandirea calitatii de membru al Sindicatului se face pe baza unei cereri scrise de adeziune, denumita in continuare, Adeziune, pe care salariatul o va depune impreuna cu o copie dupa actul de identitate la orice membru al Biroului de Conducere al Sindicatului.

 

9.3.                 Aprobarea Adeziunii este de competenta Biroului de Conducere al Sindicatului, care va decide in conformitate cu prevederile prezentului Statut.

 

9.4.                 Calitatea de membru al Sindicatului se dobandeste din momentul aprobarii Adeziunii de catre Biroului de Conducere al Sindicatului, conform Art.32.8 din Statut.

 

Art.10.  EXERCITAREA CALITATII DE MEMBRU DE SINDICAT

 

Exercitarea calitatii de membru de Sindicat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ale prezentului Statut si ale Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului.

 

Art.11.  INCOMPATIBILITATI

 

11.1.             Nu poate fi membru al Sindicatului o persoana care:

 

11.1.1.  este membru sau sustinator al unei organizatii care militeaza impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

 

11.1.2.  se afla intr-un conflict de interese cu scopul sau obiectivele Sindicatului;

 

11.1.3.  se inscrie/este membru intr-un alt Sindicat.

 

11.2.             In sensul prezentului Statut, prin persoana care se afla intr-un conflict de interese cu scopul sau obiectivele Sindicatului se intelege acel membru care ocupa o functie de director executiv sau neexecutiv, dobandeste calitatea de membru al directoratului, accepta un mandat din partea patronatului pentru negocierile cu Sindicatul sau care a detinut asemenea functii sau a primit asemenea imputerniciri in ultimii trei ani la/din partea GENERALI sau la/din partea companiile din grupul GENERALI.

 

Art.12.  INCETAREA CALITATII DE MEMBRU DE SINDICAT

 

12.1.             Incetarea calitatii de membru al Sindicatului poate avea loc:

 

12.1.1.  la cerere, la data depunerii cererii scrise de retragere din Sindicat la unul din membrii Biroului de Conducere ai Sindicatului aflati in functie.

 

12.1.2.  la data incetarii calitatii de salariat al Societatii;

 

12.1.3.  prin pensionare;

 

12.1.4.  in urma decesului persoanei fizice care are calitatea de membru al Sindicatului;

 

12.1.5.  prin excludere.

 

12.2.             Un membru poate fi exclus din Sindicat prin hotararea Biroului de Conducere al Sindicatului, la sesizarea oricarui membru de Sindicat, a unei terte persoane sau cand Biroul de Conducere se sesizeaza din oficiu, pentru:


 

12.2.1.  nerespectarea dispozitiilor prezentului Statut, a hotararilor Adunarii Generale sau a Biroului de Conducere;

 

12.2.2.  in caz de neplata totala sau partiala a cotizatiei lunare, timp de trei luni consecutive, cu exceptia cazurilor de suspendare a contractului individual de munca pe perioada concediului de maternitate, pentru crestarea copilului sau pentru incapacitate temporara de munca;

 

12.2.3.  in urma sesizarii asupra unui caz de incompatibilitate, prevazut de  Art.11 din Statut, Biroul de Conducere al Sindicatului constata, in termen de 30 de zile de la data sesizarii, existenta sau inexistenta starii de incompatibilitate si dispune excluderea membrului de Sindicat aflat in stare de incompatibilitate.

 

12.3.             Hotararea de excludere pentru motivele de la Art.  12.2.1, 12.2.2 se ia de Biroul de Conducere al Sindicatului in termen de 30 de zile de la data sesizarii, dupa caz.

 

12.4.             In cazul in care hotararea vizeaza un membru al Biroului de Conducere, hotararea Biroului de Conducere se ia in prezenta tuturor membrilor, cu exceptia membrului vizat, cu votul a trei patrimi din numarul membrilor prezenti.

 

12.5.             Hotararea se comunica membrului exclus sub semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

12.6.             Membrii carora le inceteaza calitatea de membru al Sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului Sindicatului.

 

12.7.             In cazul incetarii calitatii de membru de Sindicat, cotizatia incasata, precum si orice alte bunuri dobandite de Sindicat de la respectivul membru nu se restituie.

 

Art.13.  DREPTURILE MEMBRILOR

 

Drepturile membrilor de Sindicat constau in:

 

13.1.1.  dreptul de a alege –orice membru de Sindicat, poate alege in mod liber organelede conducere ale Sindicatului, conform prevederilor prezentului Statut;

 

13.1.2.  dreptul de a fi ales –poate fi ales in organele executive de conducere, faradiscriminare, orice membru care indeplineste cumulativ conditiile prevazute de Art.  27.4;

 

Fiecare membru are dreptul sa candideze pentru o singura functie.

 

13.1.3.  dreptul la apararea drepturilor si intereselor legitime –Sindicatul aparadrepturile si interesele legitime ale membrilor sai;

 

13.1.4.  dreptul la asistenta de specialitate –posibilitatea de a solicita si obtine sprijinulcalificat al Sindicatului in probleme de interes profesional, social si salLancelot; in situatiile ce implica raspunderea disciplinara, administrativa, civila, sau penala, dupa caz, Sindicatul asigura, la cerere, asistenta juridica sau reprezentarea membrilor sai;

 

13.1.5.  dreptul de a beneficia de prestatii si servicii –posibilitatea de a beneficia faranici un fel de discriminare de prestatiile sindicale, gratuite sau cu plata, asigurate de catre Sindicat si de serviciile oferite de federatia la care Sindicatul este afiliat;


 

13.1.6.  dreptul de a beneficia de ajutoare materiale –Biroul de Conducere poateacorda, la cerere, ajutoare membrilor sai, dupa analiza cererilor formulate in acest sens;

 

13.1.7.  dreptul la informare –posibilitatea de a fi informat in legatura cu activitateaSindicatului, prevederile Statutului si Regulamentului de Organizare si Functionare a Sindicatului; toate aceste date vor fi puse la dispozitia membrilor, la cerere;

 

13.1.8.  participare activa –membrii Sindicatului au dreptul de a participa activ laactivitatea sindicala prin una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:

 

i.      dreptul de a solicita Biroului de Conducere sa convoace Adunarea Generala si/sau sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a respectivei adunari - orice astfel de initiativa trebuie sustinuta de un numar minim de 10 semnaturi ale membrilor, in conditiile Art.  24.3 din Statut;

 

ii.      dreptul de a convoca Adunarea Generala - o astfel de initiativa trebuie sustinuta de cel putin de 50% + 1 dintre membrii Sindicatului, in conditiile Art.  24.2 din Statut;

 

iii.      participarea neingradita la luarea si aplicarea deciziilor, conform legii si prezentului Statut;

 

iv.      dreptul de a-si exprima optiunea de vot in cadrul Adunarilor Generale prin participare directa, reprezentant, buletin de vot sau corespondenta, conform prezentului Statut.

 

Art.14.  OBLIGATIILE MEMBRILOR

 

Principalele obligatii ale membrilor de Sindicat constau in:

 

14.1.1.  sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului;

 

14.1.2.  sa cunoasca programul de actiune al Sindicatului si sa contribuie activ la realizarea acestuia;

 

14.1.3.  sa indeplineasca sarcinile sindicale ce le-au fost incredintate de Biroul de Conducere;

 

14.1.4.  sa respecte disciplina si ierarhia sindicala, precum si hotararile adoptate statutar de organele de conducere ale Sindicatului, chiar daca personal au votat impotriva ori s-au abtinut;

 

14.1.5.  sa aiba un comportament conform cu regulile de conduita general acceptate in societate;

 

14.1.6.  sa nu aduca prejudicii intereselor si imaginii Sindicatului;

 

14.1.7.  sa indeplineasca in totalitate si la timp obligatiile financiare fata de organizatie;

 

14.1.8.  sa nu fie membru al altui Sindicat;


 

14.1.9.  sa completeze Adeziunea la Sindicat (conform Anexei 1) si sa o depuna impreuna cu o copie dupa actul de identitate la orice membru al Biroului de Conducere;

 

14.1.10.                          in cazul suspendarii contractului individual de munca pe perioada concediului de maternitate ori pentru crestarea copilului sau, pentru o perioada mai mare de trei luni pentru incapacitate temporara de munca, membrul de Sindicat va transmite o notificare scrisa oricarui membru al Biroului de Conducere la data reluarii activitatii.

 

Art.15.  SANCTIUNI

 

15.1.             Pentru neindeplinirea obligatiilor statutare de catre membrii de Sindicat, acestia pot fi sanctionati cu:

 

15.1.1.  atentionarea scrisa;

 

15.1.2.  suspendarea pentru o perioada de cel mult trei luni;

 

15.1.3.  excluderea.

 

15.2.             Organul competent pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare este Biroul de Conducere al Sindicatului, care va adopta hotararea de sanctionare in conditiile  Art.32, va motiva si va comunica masura dispusa celui sanctionat, sub semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

15.3.             Membrii de Sindicat se pot adresa in scris, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de sanctionare, Biroului de Conducere al Sindicatului, in vederea revenirii asupra deciziei de sanctionare.

 

15.4.             Hotararea revizuita a Biroului de Conducere se ia in prezenta tuturor membrilor Biroului de Conducere, cu votul a trei patrimi din numarul membrilor prezenti si este definitiva.

 

15.5.             Prin exceptie, in cazul in care sanctiunea disciplinara vizeaza un membru al Biroului de Conducere, hotararea revizuita a Biroului de Conducere se ia in prezenta tuturor membrilor Biroului cu exceptia membrului vizat, cu votul a trei patrimi din numarul membrilor prezenti si este definitiva.

 

15.6.             Hotararea definitiva se comunica membrului sanctionat sub semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

15.7.             Orice sanctiune aplicata nu exonereaza membrul de Sindicat de executarea obligatiilor prevazute de Statut, cu exceptia masurii excluderii.

 

Modificat recent la Vineri, 07 Martie 2014 20:55

Descarca statutul

Descarca aici intreg statutul